Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków

Informacja
o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie
odbytym w dniach 21, 22, 23, 24 czerwca 2016 roku

Frekwencja na Walnym Zgromadzeniu:

liczba członków na częściach Walnego: uprawnionych: obecnych:
część Walnego z dnia 21.06.2016 r. 263 21 (7,98 %)
część Walnego z dnia 22.06.2016 r. 256 8 (3,12 %)
część Walnego z dnia 23.06.2016 r. 272 14 (5,15 %)
część Walnego z dnia 24.06.2016 r. 272 23 (8,45 %)
razem: 1063 66 (6,21 %)

Ponadto łącznie w Zebraniach uczestniczyło 7 mieszkańców nie będących członkami.

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu i łączna liczba głosów:
uchwała nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie za 2015 rok
suma głosów:    „za” – 61    „przeciw” – 0

uchwała nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie za 2015 rok
suma głosów:    „za” – 64    „przeciw” – 0

uchwała nr 3/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
suma głosów:
Kazimierz Jańczak    „za” – 63    „przeciw” – 0
Zdzisław Goliński    „za” – 62    „przeciw” – 0
Ireneusz Starczewski    „za” – 63    „przeciw” – 0

uchwała nr 4/2016 w sprawie uchwalenia planu działania Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie na rok 2016
suma głosów:    „za” – 61    „przeciw” – 0

uchwała nr 5/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok
suma głosów:    „za” – 51    „przeciw” – 0

uchwała nr 6/2016 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2015 rok
suma głosów:    „za” – 52    „przeciw” – 0

uchwała nr 7/2016 w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia zobowiązań do wysokości 500.000,00 zł na realizację zadań remontowych
suma głosów:    „za” – 48    „przeciw” – 1

uchwała nr 8/2016 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 10/2015 Rady Nadzorczej z dnia 22 października 2015 r.
suma głosów:    „za” – 54    „przeciw” – 1

uchwała nr 9/2016 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej z dnia 22 października 2015 r.
suma głosów:    „za” – 49    „przeciw” – 1

uchwała nr 10/2016 w sprawie wyboru przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie na Zjazd przedkongresowy VI Kongresu Spółdzielczości
suma głosów:    „za” – 58    „przeciw” – 0

uchwała nr 11/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków na 2016 rok przedłożonych przez Komisję Wnioskową Walnego Zgromadzenia Członków
suma głosów:    „za” – 57    „przeciw” – 0

uchwała nr 12/2016 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym
Na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie zostali wybrani niżej wymienieni członkowie tej Spółdzielni:

1. Berdysz Grzegorz liczba głosów „za” 48
2. Wesołowski Józef liczba głosów „za” 40
3. Ostrowska Maria liczba głosów „za” 34
4. Komasiński Marcin liczba głosów „za” 55
5. Wodyńska Alicja liczba głosów „za” 51
6. Fojutowski Adam liczba głosów „za” 42
7. Kasprowiak Anita liczba głosów „za” 36
8. Sarnowski Zdzisław liczba głosów „za” 34
9. Piekarski Mieczysław liczba głosów „za” 39
10. Wilhelm Andrzej liczba głosów „za” 36
11. Kogut Stanisław liczba głosów „za” 31

icon_wordPobierz informację o walnym zgromadzeniu członków