Ogłoszenie przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żninie
ul. M. Kopernika 5a w Żninie
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wykonanie:

Prac remontowych polegających na naprawie tynku i malowaniu elewacji budynku przy ulicy Piwnej 3 w Żninie – 2.276 m2

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia na wykonanie prac remontowych oraz szczegółowe informacje, można uzyskać w siedzibie Spółdzielni.

Oferty należy składać do dnia 05 lipca 2018 do godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 a.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 lipca 2018 r. o godz. 12-tej i po ich rozpatrzeniu zawiadomimy wybranych oferentów o podjęciu współpracy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.