Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Żnin, dnia 03 marca 2016 roku

 

OGŁOSZENIE

o pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie, ul. Kopernika 5a, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ulicy Kopernika 5a w Żninie, składającego się z pomieszczeń o łącznej powierzchni 138,97 m2

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.-kan., c.o.

Przedmiotowy lokal może być wykorzystany na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej już w dniu ogłoszenia wyników przetargu.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy i adres jej siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z położeniem lokalu, jego stanem technicznym oraz wyposażeniem;
  • wysokość oferowanego czynszu (ustala się minimalną wysokość najmu netto 10 zł/m2 za miesiąc opłacany do 10-tego każdego miesiąca);
  • opis przedmiotu działalności w lokalu;
  • kopię dowodu wpłacenia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Oprócz czynszu najmu ustalony w przetargu najemca zobowiązany będzie do zapłaty opłat za zużytą wodę (ciepła i zimna) i centralne ogrzewanie Wynajmującemu.

Za pozostałe media tj. energię elektryczną i wywóz odpadów stałych Wynajmujący opłaca osobno po podpisaniu odpowiednich umów z Dostawcami..

Szczegółowe warunki najmu zawarte są w projekcie umowy najmu stanowiącym integralną część tego ogłoszenia, który znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie przy ulicy Kopernika 5a.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni (dział członkowski) do dnia 29 kwietnia 2016 roku do godziny 10-tej.

Otwarcie ofert nastąpi na części jawnej przetargu w obecności oferentów, w dniu
29 kwietnia 2016 roku o godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni w Żninie przy ulicy Kopernika 5a oraz ich weryfikacja i ogłoszenie, które z ofert zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.

W części niejawnej bierze się przede wszystkim pod uwagę zaoferowaną wysokość czynszu najmu.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert co do wysokości czynszu, zorganizowany zostanie dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli oferty
o najwyższych równych czynszach.

Ustalony w przetargu najemca, który uchyli się od zawarcia umowy najmu traci wpłacone wadium.

Wadium w podanej kwocie 2.000,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni w dniu przetargu do godziny 10-tej.

Zamknięcie przetargu i ogłoszenie jego wyników nastąpi w dniu 29 kwietnia 2016 roku w siedzibie Spółdzielni o godzinie 14-tej.

 

Przedmiotowy lokal można obejrzeć w dni robocze 7.00-15.00 po uprzednim ustaleniu terminu z Działem Technicznym tut. Spółdzielni (nr tel. 52 30 20 572)

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego zamknięcie bez podania przyczyny.

 

                                                                                   Zarząd Spółdzielni