Przetarg ofertowy na lokal mieszkalny

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego.

Lp.

Określenie położenia lokalu

Opis lokalu

1.

lokal nr 12 położony w budynku nr 35a w Biskupinie

pow. użytkowa 48,39 m², składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju oraz piwnicy,

I piętro

 

Oferty zawarcia umowy nabycia w/w lokalu mieszkalnego na własność można składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie przy ulicy Kopernika 5a w terminie do dnia 05 listopada 2015 r. do godz. 900 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „oferta na nabycie lokalu nr 12 w Biskupinie”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 05 listopada 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie.

Powyższy lokal można obejrzeć w dniu 02 listopada 2015 r. w godz. od 1000 do 1100.

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania i PESEL oferenta lub oferentów w przypadku małżonków
  2. Oferowaną cenę nabycia lokalu, która nie może być niższa niż kwota 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).

Oferty złożone po terminie lub niezawierające w/w danych nie będą brane pod uwagę.

Zarząd ustala wadium w wysokości 500,00 zł, które należy wpłacić w kasie Spółdzielni (dział księgowości) w dniu 05 listopada 2015 r., do godz. 900 .

W przypadku wygrania przetargu nabywca zobowiązany jest wpłacić oferowaną kwotę pomniejszoną o wpłacone wadium w ciągu 14 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. wyboru oferty. Następnie zostanie spisana umowa w formie aktu notarialnego, której koszt ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.