Przetarg ofertowy na lokal mieszkalny w Biskupinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego.

Lp.

Określenie położenia lokalu

Opis lokalu

Minimalna cena zbycia, poniżej której lokal nie będzie zbyty

1.

lokal nr 12

położony

w budynku nr 35a

w Biskupinie

pow. użytkowa 48,39 m², składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju oraz piwnicy,

I piętro

60.782,00 zł

 

Oferty zawarcia umowy nabycia w/w lokalu mieszkalnego można składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie przy ulicy Kopernika 5a w terminie do dnia
18 września 2015 r. do godz. 900 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „oferta na nabycie lokalu nr 12 w Biskupinie”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 18 września 2015 r.
o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie.

Powyższy lokal można obejrzeć w dniu 14 września 2015 r. w godz. od 1000 do 1100.

Oferta powinna zawierać:

  1. nazwisko i imię oraz adres oferenta
  2. oferowaną cenę nabycia lokalu.

Oferty złożone po terminie lub niezawierające w/w danych nie będą brane pod uwagę.

Zarząd ustala wadium w wysokości 500,00 zł, które należy wpłacić w kasie Spółdzielni (dział księgowości) w dniu 18 września 2015 r., do godz. 900 .

W przypadku wygrania przetargu należy wpłacić oferowaną kwotę pomniejszoną
o wpłacone wadium w ciągu 14 dni. Następnie zostanie spisana umowa w formie aktu notarialnego, której koszt ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.