Przetarg ofertowy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego.

Lp. Określenie
położenia lokalu
Opis lokalu 

Minimalna cena
zbycia, poniżej której
lokal nie będzie zbyty

1. lokal nr 12
położony
w budynku nr 35a
w Biskupinie
pow. użytkowa
48,39 m²,
składa się z 2 pokoi,
kuchni,łazienki
z WC i przedpokoju
oraz piwnicy, I piętro
75.040,00 zł

 

Oferty zawarcia umowy nabycia w/w lokalu mieszkalnego można składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie przy ulicy Kopernika 5a w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r. do godz. 900 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „oferta na nabycie lokalu nr 12 w Biskupinie”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 21 sierpnia 2015 r. o godz. 10 00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie.

Powyższy lokal można obejrzeć w dniu 17 sierpnia 2015 r. w godz. od 10 00  do 11 00.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. nazwisko i imię oraz adres oferenta
  2. oferowaną cenę nabycia lokalu.

 

Oferty złożone po terminie lub niezawierające w/w danych nie będą brane pod uwagę.

Zarząd ustala wadium w wysokości 500,00 zł, które należy wpłacić w kasie  Spółdzielni (dział księgowości) w dniu 21 sierpnia 2015 r., do godz. 9 00 .

W przypadku wygrania przetargu należy wpłacić oferowaną kwotę pomniejszoną o wpłacone wadium w ciągu 14 dni. Następnie zostanie spisana umowa w formie aktu notarialnego, której koszt ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.