Przetarg ofertowy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

L.P. Określenie położenia lokalu Opis lokalu Minimalna wysokość wkładu mieszkaniowego
1 lokal nr 12 położony
w budynku przy
Niedziałkowskiego 4b w Żninie   
pow. użytkowa 52,72 m², składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju,
III piętro

54.885,00 zł

Oferty zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do w/w lokalu mieszkalnego można składać w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie w terminie do dnia
24 lipca 2015 r. do godz. 9.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „oferta na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nr 12” w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Kopernika 5a w Żninie.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 24 lipca 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie przy ul. Kopernika 5a.
Powyższy lokal można obejrzeć w dniach 13 lipca i 20 lipca 2015 r. w godz. od 10.00 do 11.00

Oferta powinna zawierać:
1.    nazwisko i imię oraz adres oferenta
2.    oferowaną kwotę wkładu mieszkaniowego.

Oferty złożone po terminie lub niezawierające w/w danych nie będą brane pod uwagę.
Zarząd ustala wadium w wysokości 500,00 zł, które należy wpłacić w kasie  Spółdzielni (dział księgowości) w dniu 24 lipca 2015 r., do godz. 9.00 .
W przypadku wygrania przetargu warunkiem przydziału mieszkania jest:
⇒wpłata oferowanej kwoty wkładu mieszkaniowego pomniejszonej o wpłacone wadium w ciągu 14 dni
⇒ przystąpienie w poczet członków Spółdzielni oraz wpłata wpisowego i udziału członkowskiego.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

.