UCHWAŁA NR 40/2015

UCHWAŁA NR 40/2015

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie

podjęta w dniu 07 grudnia 2015 r.

 

w sprawie:              

zatwierdzenia podwyżki wysokości opłaty niezależnej od Spółdzielni – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych w Żninie

na podstawie:         

§ 68, § 69 pkt 1 i §117 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółdzielni oraz uchwały Rady Miejskiej nr XII/114/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat

 

Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

   Podwyższyć wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi dla nieruchomości położonych w Żninie z 8,00 zł/osobę

na 12,00 zł/osobę miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie