Walne Zebranie

1. Harmonogram

2. Porządek obrad

3. Zawiadomienie 1

4. Zawiadomienie 2

5. Zawiadomienie 3

6. Zawiadomienie 4

7. Uchwała – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

8. Uchwała – zatwierdzenie sprawozdania RN

9. Uchwała – zatwierdzenie bilansu

10. Uchwała – podział nadwyżki bilansowej

11. Uchwała – upoważnienie do zaciągniecia zobow.

12. Uchwała – rozpatrzenie wniosków polustracyjnych

13. Uchwała – udzielenie absolutorium

14. Uchwała – uchwalenie planu działania

15. Uchwała – uchwalenie regulaminu RN

16. Uchwała – przyjęcie wniosków

17. Bilans 2022

18. Rachunek zysków i strat 2022

19. Sprawozdanie RN za 2022

20. Sprawozdanie Zarządu za 2022